01344603369 - 09112820122

طارم شمال

برنج طارم

برنج طارم

ناموجود

این محصول خوش پخت حاصل دست رنج کشاورزان گیلانی بوده و هم طراز برنج هاشمی میباشد و البته این نوع برنج ایرانی در شهرستان تالش و بخش پرده سر نیز کشت میشود